Hoạt động KH&CN Chủ nhật, 16/06/2019 , 04:55 pm
Cập nhật : 26/12/2018 , 12:12(GMT +7)
Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018 Khối cơ quan Bộ
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị
Sáng ngày 25/12/2018, tại Hà Nội, Khối Thi đua cơ quan Bộ (bao gồm 11 Vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước và Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Hội đồng Chính sách KH&CN, Cục Công tác phía Nam) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Thành – Vụ trưởng Vụ khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên, Khối trưởng Khối thi đua cơ quan Bộ (Khối) năm 2018 đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua. Báo cáo nêu rõ những cố gắng nỗ lực và kết quả nổi bật Khối đã đạt được trong năm 2018, cụ thể:

Năm 2018, Khối đã tổng kết Chủ đề thi đua giai đoạn 2016 - 2018 của Khối là “Nâng cao trách nhiệm - Phối hợp hiệu quả”, đồng thời, Khối trưởng Khối thi đua phát động thi đua trong toàn khối với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - phối hợp hiệu quả” cho giai đoạn 2018 - 2020 để triển khai chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo đưa nhanh KH&CN vào cuộc sống” được Bộ trưởng phát động cho giai đoạn 2018 - 2020. Kết quả khen thưởng của Khối đã được ghi nhận thông qua phong trào thi đua: 02 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng nhì; 01 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng ba; 02 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc và 03 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công tác thi đua đã tạo động lực trong toàn Khối thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018:

Các đơn vị trong Khối đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bộ, cơ quan có liên quan hoàn thiện các văn bản để trình Chính phủ thông qua 3 Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 03 Quyết định. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành 15 Thông tư để tăng cường công tác quản lý nhà nước của Bộ.

Trong năm 2018, các đơn vị trong Khối đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về KH&CN, tạo lập môi trường thuận lợi và đồng bộ cho hoạt động đổi mới sáng tạo nhằm thực hiện Luật KH&CN, Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 19-2018/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP. Các văn bản được ban hành trong lĩnh vực KH&CN với tư tưởng xuyên suốt là tiếp tục đổi mới cơ bản, toàn diện đã tạo thành một hệ thống pháp luật đồng bộ, tạo hành lang pháp lý mở rộng, bình đẳng đối với mọi thành phần công lập, ngoài công lập, nhà khoa học Việt Nam trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN. Đồng thời hoàn thiện quy định pháp luật để đẩy mạnh việc chuyển đổi tổ chức KH&CN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; tiếp tục đổi mới phương thức xác định, tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN theo cơ chế đặt hàng gắn với trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu; thường xuyên cập nhập cơ sở dữ liệu chuyên gia đảm bảo tính khách quan, minh bạch và chất lượng tư vấn, phản biện khoa học.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc Khối góp phần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Đã hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ; ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; công bố kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Các đơn vị trong Khối đều tích cực tham gia triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân.

Ngoài ra, các đơn vị trong Khối đã tham mưu cho Bộ tổ chức các hoạt động lớn về KH&CN cũng như các hoạt động chuẩn bị cho ngày KH&CN Việt Nam. Công tác quản lý hoạt động KH&CN ở các Bộ, ngành cũng được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào việc phối hợp, hướng dẫn và đôn đốc triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia sát với yêu cầu thực tiễn phát triển các ngành, lĩnh vực và phù hợp với quy hoạch, chiến lược, chương trình, nhiệm vụ KH&CN. Cơ chế quản lý và triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do Bộ, ngành quản lý đã được đổi mới theo tinh thần của Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trao đổi tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối cho rằng: với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ cùng với sự nỗ lực trong công tác của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã đổi mới về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động, phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Phong trào thi đua được phát động rộng rãi ngay từ đầu năm, đề ra kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu. Các đơn vị thành viên trong Khối đã cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Các phong trào thi đua đã tạo khí thế sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời cũng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất. Đặc biệt, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối đã tích cực đóng góp ý kiến vào bản báo cáo, các dự thảo kế hoạch, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ, đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của Khối. Theo Thứ trưởng, các đơn vị trong khối đã chủ động triển khai phong trào thi đua, thông qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, các đơn vị cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Công tác thi đua của các đơn vị trong khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị và được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng. Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo cả về nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua; việc thực hiện phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, đặc biệt, đẩy mạnh việc phát hiện và xây dựng điển hình tiên tiến thông qua phong trào thi đua.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, hội nghị đã đề ra phương hướng công tác thi đua Khối trong năm 2019 với các nội dung: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua - khen thưởng, triển khai đồng bộ các quy định và hướng dẫn của Hội đồng thi đua, khen thưởng Bộ; Tiếp tục thực hiện Chủ đề thi đua của Khối gắn với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch công tác năm 2019 và 5 năm 2016 - 2020 của Bộ cũng như trong từng đơn vị thuộc Khối; Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và người lao động của các đơn vị trong Khối về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua; Đẩy mạnh công tác, phát hiện xây dựng điển hình tiên tiến quan phong trào thi đua; Thực hiện công tác đánh giá nội dung giao ước thi đua của Khối gắn với việc xây dựng đơn vị, Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Khối đã nhất trí đề xuất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ xét tặng Cờ thi đua của Bộ cho Vụ Công nghệ cao, Vụ Pháp chế, Vụ phát triển KH&CN địa phương, Văn phòng Bộ và đề xuất cho Vụ Kế hoạch - Tài chính được tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ.

Kết thúc Hội nghị, các đơn vị thuộc Khối đã ký giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết - kỷ cương - phối hợp - hiệu quả”. Hội nghị đã bầu Vụ Công nghệ cao làm Khối trưởng Khối thi đua, Vụ Pháp chế làm Khối phó Khối thi đua.

 

Tin, ảnh: Đăng Minh – Văn Nguyên


Ý kiến của bạn
Tên của bạn : *
E_mail : *
Tiêu đề : *
Nội dung : * (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)
 
Mã bảo mật :   
   
Các tin khác

   
Xem tin theo ngày
   
 

English
Thăm dò ý kiến
Bạn biết website “truyenthongkhoahoc.vn” qua nguồn thông tin nào?
Bạn bè giới thiệu
Qua Google
Qua sách báo, quảng cáo banner